Có 1 kết quả:

bảo dưỡng

1/1

bảo dưỡng

giản thể

Từ điển phổ thông

bảo dưỡng, giữ gìn