Có 1 kết quả:

bảo trợ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chăm sóc, giúp đỡ.