Có 1 kết quả:

bảo vệ

1/1

bảo vệ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. bảo vệ, giữ nguyên
2. canh giữ