Có 1 kết quả:

bảo cố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ gìn chỗ đất hiểm yếu — Người lãnh xây cất nhà cửa nhận lĩnh trách nhiệm về sự bề vững chủa nhà của trong một thời hạn nào đó, gọi là Bảo cố.