Có 1 kết quả:

bảo đại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiệu vua cuối cùng của triều Nguyễn ( 1924-1945 ).

Một số bài thơ có sử dụng