Có 1 kết quả:

bảo mật

1/1

bảo mật

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bảo mật, giữ kín