Có 1 kết quả:

bảo dung

1/1

bảo dung

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Người làm mướn. § Cũng viết là “bảo dong” 保傭.
2. Ban thưởng cho người có công, làm cho yên lòng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm mướn.