Có 1 kết quả:

bảo đảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

nhận lĩnh gánh vác công việc — Ngày nay ta hiểu Bảo đảm là đoan chắc cà nhận trách nhiệm về sự đoan chắc đó.