Có 1 kết quả:

bảo sản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ gìn cho việc sanh đẻ tốt đẹp. Như Hộ sản.