Có 1 kết quả:

bảo chủng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ gìn nòi giống.