Có 1 kết quả:

bảo quản

1/1

bảo quản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bảo quản