Có 1 kết quả:

bảo dục

1/1

bảo dục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Từ điển trích dẫn

1. Dưỡng dục, giữ gìn nuôi nấng.
2. Nay thường chỉ trông nom sức khỏe, nuôi nấng trẻ em.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ gìn nuôi nấng.