Có 1 kết quả:

bảo chứng

1/1

bảo chứng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đảm bảo, cam kết