Có 1 kết quả:

bảo hiểm

1/1

bảo hiểm

giản thể

Từ điển phổ thông

1. bảo hiểm
2. đảm bảo, chắc chắn