Có 1 kết quả:

bảo lĩnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhận trách nhiệm về một việc gì hoặc một người nào.