Có 1 kết quả:

tín khẩu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tùy miệng, thuận mồm, nói ra mà không suy nghĩ.

Một số bài thơ có sử dụng