Có 1 kết quả:

tín phụng

1/1

tín phụng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lòng tin, tin tưởng vào