Có 1 kết quả:

tín thủ

1/1

tín thủ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giữ lời hứa