Có 1 kết quả:

tín sai

1/1

tín sai

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người đưa tin

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa chỉ người đưa chuyển công văn tín kiện.
2. Nhân viên phát thư từ của bưu cục.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người phát thư từ.