Có 1 kết quả:

tín điều

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chuẩn tắc phải tuân thủ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Luật lệ của tôn giáo.