Có 1 kết quả:

tu kiến

1/1

tu kiến

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xây dựng, cất lên