Có 1 kết quả:

phị đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính nết xấu xa bại hoại.