Có 1 kết quả:

bổng cấp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiền lương, bổng lộc.