Có 1 kết quả:

thảng thốt

1/1

thảng thốt

phồn thể

Từ điển phổ thông

bối rối vội vàng