Có 1 kết quả:

cá nhân chủ nghĩa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chủ trương lấy cá nhân làm trung tâm, chỉ tôn trọng tự do cá nhân hay quyền lợi của cá nhân. ☆Tương tự: “bổn vị chủ nghĩa” 本位主義. ★Tương phản: “tập thể chủ nghĩa” 集體主義.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái chủ trương cho rằng chỉ biết tới lợi ích riêng mình là phải, là đúng ( individualism ).