Có 1 kết quả:

quan nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đánh xe — Kĩ nữ. Gái điếm.

Một số bài thơ có sử dụng