Có 1 kết quả:

bội số

1/1

bội số

giản thể

Từ điển phổ thông

1. gấp lên nhiều lần
2. bội số