Có 1 kết quả:

bội xưng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói thách.