Có 1 kết quả:

đảo tỉ nghênh chi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xỏ giày ngược ra nghênh đón. Vì nhiệt tình, vội vàng ra nghênh tiếp khách, mà đi giày ngược (Vương Xán truyện 王粲傳). § Cũng nói: “đảo lí tương nghênh” 倒履相迎.