Có 1 kết quả:

đảo bế

1/1

đảo bế

giản thể

Từ điển phổ thông

phá sản, vỡ nợ