Có 1 kết quả:

quật cường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cứng cỏi mạnh mẽ, không chịu phục.