Có 1 kết quả:

hậu tuyển nhân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ứng viên. ◎Như: “công chức hậu tuyển nhân” 公職候選人.