Có 1 kết quả:

ỷ thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dựa vào hoàn cảnh địa vị hơn người mà hành động lấn hiếp người khác.