Có 1 kết quả:

tá xuất

1/1

tá xuất

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cho vay