Có 1 kết quả:

tá trợ

1/1

tá trợ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhận sự giúp đỡ, nhờ giúp