Có 1 kết quả:

tá ngụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở nhà thuê — Ở nhờ, ở đậu.