Có 1 kết quả:

tá tả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết giùm người khác — Viết mướn.