Có 1 kết quả:

tá khoản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số tiền vay của người khác.