Có 1 kết quả:

tá điền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người thuê ruộng của người khác để cày cấy.
2. Người cày thuê.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người thuê ruộng của người khác để cày cấy sinh lợi — Người cày ruộng mướn.