Có 1 kết quả:

tá thải

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vay và cho vay.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vay và cho vay.

Một số bài thơ có sử dụng