Có 1 kết quả:

tá trọng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dựa thế lực người khác.
2. Thỉnh xin người có thế lực giúp đỡ (cách nói tôn kính).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dựa thế lực người khác để tăng thêm giá trị của mình.

Một số bài thơ có sử dụng