Có 1 kết quả:

xướng loạn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hô hào nổi loạn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hô hào kêu gọi gây rối.