Có 1 kết quả:

xướng ưu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đào hát và kép hát.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đào hát. Kép hát.