Có 1 kết quả:

xướng danh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gọi tên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đọc tên to lên cho mọi người nghe.