Có 1 kết quả:

xướng kĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con hát làm nghề ca hát.