Có 1 kết quả:

xướng tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo bản ghi chép tên tuổi mà gọi tên.