Có 1 kết quả:

xướng nghĩa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khởi đầu nghĩa cử.
2. Khởi nghĩa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đề cao việc phải và kêu gọi mọi người làm theo.