Có 1 kết quả:

xướng tuỳ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xem “phu xướng phụ tùy” 夫倡婦隨.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói lên và nghe theo. Chỉ vợ chồng hoà thuận. Thường nói Phu xướng phụ tuỳ ( chồng nói vợ theo ). Truyện Lục Vân Tiên : » Thiếp nay lỗi đạo xướng tuỳ, lỡ đường sửa túi lỡ bề nâng khăn «.