Có 1 kết quả:

phỏng tác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Phóng tác. Vần Phóng.