Có 1 kết quả:

phỏng cổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt chước đời xưa. Noi gương xưa.

Một số bài thơ có sử dụng